Obec Vysoká nad Kysucou sa v snahe posilniť kultúrnu identitu Slovensko – Českého pohraničia zachovaním starých beskydských piesní využila zverejnenú výzvu v rámci programu Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika 2014 - 2020, Fond malých projektov a spoločne s projektovým partnerom, ktorým bola obec Hutisko-Solanec z Českej republiky, podala žiadosť pod názvom „Beskyde Beskyde – pieseň znie“. Žiadosť bola riadiacim orgánom posúdená ako úspešná a obec na realizáciu projektu získala finančné prostriedky v celkovej výške 10 212,00 EUR. Finančný príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja tvoril 8 680,20 EUR, prostriedky zo štátneho rozpočtu tvorili 1 021,20 EUR a obec Vysoká nad Kysucou sa zaviazala projekt spolufinancovať vo výške 510,60 EUR. 

Projektoví partneri sa zaviazali spoločne so svojimi spolkami – folklórnymi skupinami a hudbami vytvoriť spoločný audiovizuálny projekt. Podstatou projektu bolo zorganizovať a vytvoriť nové spoločné kultúrne podujatie oboch partnerov. Implementáciu projektu „Beskyde, Beskyde – pieseň znie“ realizovali projektoví partneri v sobotu 28. mája 2022 o 17:00 hod. na námestí v centre obce Vysoká nad Kysucou.

Súčasťou projektu bol i nákup a prenájom audiovizuálneho vybavenia a nevyhnutnej javiskovej architektúry. Jednou z aktivít bolo i vydanie spoločného propagačného materiálu a nákup drobných propagačných predmetov.
Cieľom tohto projektu bolo prispieť k podpore spolupráce medzi obcami a občanmi cezhraničného regiónu, zvýšiť kvalitatívnu úroveň spolupráce miestnych a regionálnych spolkov a tak šíriť a zachovávať ľudové umenie, naše kultúrne bohatstvo a dedičstvo pre budúce generácie.

loga